Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

księgowośćSzereg uproszczeń przewiduje ustawa o rachunkowości dla osób, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych np. na Bielanach. Uproszczenia te mogą jednak stosować wyłącznie osoby, które nie mają obowiązku poddawać swych sprawozdań badaniu przez biegłego rewidenta.

Pierwszym z uproszczeń dla najmniejszych podatników jest możliwość prowadzenia ewidencji podatkowej zamiast ksiąg rachunkowych. W ramach tych uproszczeń te jednostki mogą dokonywać kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych, odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Pamiętajmy jednak, że osoby fizyczne czy spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeśli ich przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.